میزگرد اول/ بومی سازی تئوری های مدیریت در ایران
121 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم و فنون » اسفند 1382 و فروردین 1383 - شماره 71 و 72 »12 صفحه
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی